MẪU BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY

02-12-2019

HƯỚNG DẪN

VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

 

NỘI DUNG

  1. HƯỚNG DẪN THỰC TẬP VÀ VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NỘI DUNG THỰC TẬP
  2. HƯỚNG DẪN VỀ HÌNH THỨC CỦA BCTTTN
  3. MẤU CÁC TRANG TRÌNH BÀY TRƯỚC VÀ SAU NỘI DUNG CỦA BCTTTN

MẪU BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY