Danh mục địa chỉ trang thông tin điện tử các đơn vị trực thuộc trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

13-08-2019

DANH MỤC ĐỊA CHỈ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

A. CỔNG THÔNG TIN CỦA TRƯỜNG
1. Website chính của trường
http://hufi.edu.vn
2 Cổng thông tin giảng viên
http://egov.hufi.edu.vn
3 Cổng thông tin sinh viên
http://sinhvien.hufi.edu.vn
4 Cổng thông tin tuyển sinh
http://tuyensinh.hufi.edu.vn/
5 Tạp chí Khoa học
http://jstf.hufi.edu.vn/
B. KHỐI ĐƠN VỊ ĐOÀN THỂ
1 Đảng bộ trường
http://danguy.hufi.edu.vn
2 Công đoàn trường
https://www.facebook.com/congdoan.hufi.edu.vn/
3 Đoàn thanh niên
http://doanthanhnien.hufi.edu.vn/
https://www.facebook.com/dtn.hsv.hufi/
4 Hội sinh viên
https://www.facebook.com/HoiSinhvienHUFI/
C. KHỐI ĐƠN VỊ PHÒNG BAN / TRUNG TÂM / VIỆN
1 Phòng CTSV&TTGD
http://dpasa.hufi.edu.vn/
http://hotrosinhvien.edu.vn
https://www.facebook.com/cthssv.cntp.edu.vn/
https://www.facebook.com/gioithieuvieclamhufi/
2 Phòng Kế hoạch Tài chính
http://khtc.hufi.edu.vn/
3 Phòng Tổ chức Hành chính
4 Phòng Đào tạo
5 Phòng Quản lý Khoa học & Đào tạo Sau Đại học
http://scip.hufi.edu.vn/
https://www.facebook.com/dtsaudaihoc.hufi/
6 Phòng Quản trị - Thiết bị
7 Trung tâm Công nghệ Thông tin
http://its.hufi.edu.vn/
https://www.facebook.com/itshufi/
8 Trung tâm Ngoại ngữ
http://cfl.hufi.edu.vn 
https://www.facebook.com/cfl.hufi.edu.vn/
9 Trung tâm Tuyển sinh & Truyền thông
http://tuyensinh.hufi.edu.vn/
http://vieclam.hufi.edu.vn
https://www.facebook.com/grou…/sscdonghanhcunghufiers/about/
https://www.facebook.com/hotrosinhvienhufi/
https://www.facebook.com/TuyensinhHUFI/
10 Trung tâm Thông tin Thư viện
https://www.facebook.com/HUFI-Library-2147324708648777/
http://thuvien.hufi.edu.vn/
Thư viện số
http://thuvienso.cntp.edu.vn/
11 Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành
http://cep.hufi.edu.vn/
12 Trung tâm Công nghệ Việt - Đức
http://gvta.hufi.edu.vn/
https://www.facebook.com/Hufi.HitechLab/
13 Trung tâm Dịch vụ
https://www.facebook.com/Hotline0382247488/
14 Trung tâm Ký túc xá sinh viên
15 Trung tâm Thể chất và Quốc phòng
16 Viện Đào tạo & HTQT
http://iict.hufi.edu.vn/
D. KHỐI ĐƠN VỊ KHOA ĐÀO TẠO
1 Khoa Công nghệ Thực phẩm
http://foodtech.hufi.edu.vn 
http://fst.edu.vn/
https://www.facebook.com/lcdkhoacntp/
2 Khoa Dinh dưỡng và Ẩm thực.
http://khdd.hufi.edu.vn/
https://www.facebook.com/Khoa-Dinh-D%C6%B0%E1%BB%A1ng-%E1%…/
3 Khoa Công nghệ Sinh học
http://biotech.hufi.edu.vn/
https://www.facebook.com/cnsh.hufi/
4 Khoa Môi trường - Tài nguyên và BĐ Khí hậu
http://environment.hufi.edu.vn/
https://m.facebook.com/LCDKHOAMTTN.BDKH/?hc_location=ufi
5 Khoa Công nghệ Hóa học
http://cheme.hufi.edu.vn/
https://www.facebook.com/cnhh.hufi/
6 Khoa Thủy sản
http://fof.hufi.edu.vn/
https://www.facebook.com/groups/Khoathuysancntp/
7 Khoa Tài chính - Kế toán
http://faf.hufi.edu.vn/
https://www.facebook.com/KhoaTCKTHUFI/
8 Khoa Quản trị Kinh doanh
http://fbat.hufi.edu.vn/
https://www.facebook.com/QTKDVADL.HUFI/
9 Khoa Du lịch
http://tourism.hufi.edu.vn/
https://www.facebook.com/todulich/?epa=SEARCH_BOX
10 Khoa Công nghệ Thông tin
http://fit.hufi.edu.vn/
https://www.facebook.com/hufi.it/
11 Khoa Công nghệ Cơ khí
http://fmt.hufi.edu.vn/

https://www.facebook.com/KhoaCongNgheCoKhi/

https://www.facebook.com/groups/2437103706615731/

https://www.facebook.com/groups/2617053288360219/

12Khoa Điện - Điện tử
http://eee.hufi.edu.vn/
https://www.facebook.com/khoadiencntp/
13 Khoa Công nghệ May và Thời trang
http://fgtfdf.hufi.edu.vn/
https://www.facebook.com/Khoa-C%C3%B4ng-Ngh%E1%BB%87-May-Thi%E1%BA%BFt-K%E1%BA%BF-Th%E1%BB%9Di-Trang-Hufi-1658279397524809/
14 Khoa Ngoại ngữ 
www.knn.hufi.edu.vn 
http://www.facebook.com/knn.hufi.edu.vn
15 Khoa Khoa học ứng dụng
16 Khoa Lý luận Chính trị
17 Phân hiệu THPT
https://www.facebook.com/HUFI.PhanhieuTHPT/
E. KHỐI ĐƠN VỊ CLB / ĐỘI NHÓM SINH VIÊN
1 CLB Kỹ năng lửa xanh HUFI
https://www.facebook.com/nhomkynangluaxanh/
2 CLB Công tác xã hội HUFI
https://www.facebook.com/CongTacXaHoiHUFI/
3 CLB Guitar HUFI
https://www.facebook.com/groups/205958179517489/
4 CLB HUFI Dance
https://www.facebook.com/hufidance/
5 CLB Võ thuật HUFI 
https://www.facebook.com/groups/VoThuat.HuFi/
6 CLB Tình nguyện xanh Hufi
https://www.facebook.com/TinhNguyenXanhHUFI/
7 CLB Thể thao điện tử
https://www.facebook.com/groups/924653397608244/
8 CLB Kỹ năng mềm HUFI
https://www.facebook.com/kynangmemhufi/
9 CLB Sách và hành động HUFI
https://www.facebook.com/clbsachvahanhdonghufi/
10 CLB Phát triển khoa học sinh viên HUFI
https://www.facebook.com/CLBPhatTrienKhoaHocSinhVienHUFI/
https://www.facebook.com/truyenthong.hufi/
11 CLB Tiếng anh Global citizen HUFI
https://www.facebook.com/gchufi/
12 CLB học thuật công nghệ thực phẩm
https://www.facebook.com/clbkhoahocvacongnghethucpham/
13 CLB học thuật công nghệ sinh học
https://www.facebook.com/cnsh.hufi/
14 CLB lữ hành HUFI
https://www.facebook.com/C%C3%A2u-l%E1%BA%A1c-b%E1%BB%99-L%E1%BB%AF-H%C3%A0nh-HUFI-179526282839258/
15 Hufi Innovation BIOTECHNOLOGY CLUB
https://www.facebook.com/groups/158995071351301/
16 Ban xung kích HUFI
https://www.facebook.com/banxungkichhufi/
17 Ban truyền thông HUFI
https://www.facebook.com/truyenthong.hufi/
18. Đội Hiến Máu Tình Nguyện HUFI (dự kiến thuộc Hội SV trường)
https://www.facebook.com/SacHongHUFI/